Witaj nieznajomy | Rejestracja | Logowanie

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl Autoryzowanego Salonu Sprzedaży SITA z siedzibą w Krakowie przy ul. prof. Władysława Szafera 1/U6, 31-543 Kraków oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Sklep internetowy dostępny pod adresami:  https://www.sita.sklep.pl, https://www.sita.edu.pl prowadzony jest przez firmę ALFA Edyta Linkiewicz z siedzibą w Krakowie przy ul. prof. Władysława Szafera 1/U6, 31-543 Kraków. Numer NIP: 5422586539, REGON: 121240578, wpis do CEIDG przedsiębiorców , zwany dalej: Sprzedawcą lub sita.sklep.pl.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Sklep sita.sklep.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu relaksacyjnego, materiałów do nauki języków obcych w postaci nagrań audio oraz książek, nagrań muzycznych oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy dostępny pod adresami:  https://www.sita.sklep.pl, https://www.sita.edu.pl oraz w Autoryzowanym Salonie Sprzedaży w Krakowie przy ul. prof. Władysława Szafera 1/U6
  Witryna sita.sklep.pl umożliwia składanie zamówień na stronach: https://www.sita.sklep.pl, https://www.sita.edu.pl

KLIENT

  1. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość (dalej: Klient).

KONSUMENT

  1. Konsument – zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Konsument).

UMOWA SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

  1. Umowa sprzedaży Towaru, świadczenia usługi lub dostarczenia treści cyfrowych ( o ile występuje) zawarta między Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego  internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl.

PRODUKTY

  1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym dostępnym pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na polski rynek legalnie.

CENY

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sita.sklep.pl, sita.edu.pl są podawane w polskich złotych (zł), są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT) oraz uwzględniają rabaty wynikający z dostępnych promocji cenowych na określone Towary. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

  2. Sprzedawca najpóźniej przed momentem złożenia zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszystkich dodatkowych opłatach, takich jak koszt transportu, ubezpieczenia towaru w transporcie, koszt dodatkowych usług czy koszt określonej formy płatności za towar, itp.

TOWAR

  1. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

  1. Na wszystkie zamówione Towary w sklepie internetowym sita.sklep.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako Nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę egzemplarz faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Kupującego jako Przedsiębiorcę.

ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienie w sklepie internetowym dostępnym pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl można złożyć w następujący sposób:

   1. za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej https://www.sita.sklep.plhttps://www.sita.edu.pl) sklepu internetowego sita.sklep.pl,

   2. telefonicznie pod numerem: 12 429 29 80 lub pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: zamowienia@sita.sklep.pl. Takie zamówienie powinno zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, formę dostawy – odbiór osobisty lub przesyłka kurierska, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

 

  1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje natychmiast w godzinach roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 10:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

W tym czasie zostanie wysłany do Klienta e-mail z informacją o terminie i warunkach wysyłki towaru lub w przypadku zamówień składanych telefonicznie Klient zostanie poinformowany o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w toku rozmowy telefonicznej oraz treść umowy sprzedaży zostanie niezwłocznie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy na odległość pociąga za sobą skutek prawny, jeśli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy na odległość. W tym celu należy należy odpowiedzieć na e-mail Sprzedającego odpisując np.: „akceptuję warunki umowy”.

  1. W sytuacji kiedy Klient jest jednocześnie Konsumentem, Sprzedawca do czasu dostawy towaru potwierdzi każdorazowo Konsumentowi zawarcie umowy sprzedaży na odległość oraz ustalone w tej umowie warunki na trwałym nośniku, np. w postaci przesłania wiadomości e-mail na adres Konsumenta.

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia z uwzględnieniem regulacji wskazanych w pkt 10 i 11 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Przy zakupie towaru w Autoryzowanym Salonie Sprzedaży SITA w Krakowie do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi w momencie wydania towaru i wystawienia dokumentów sprzedaży (faktury bądź paragonu).

WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

  1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1219 informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez Sprzedawcę w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 18:00 danego dnia roboczego, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

  1. Sprzedawca informuje Klienta o formach dostawy poprzez formularz zamówienia.

  2. Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy poprzez formularz zamówienia, o ile ma to zastosowanie przy zamówieniu składanym przez Klienta.

  3. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

   1. przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do Klienta następnego dnie roboczego po dniu nadania paczki; wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone,

   2. odbiór osobisty jest możliwy w Autoryzowanym Salonie Sprzedaży SITA w Krakowie przy ul. Szafera 1/U6 w godzinach otwarcia Salonu tj. od poniedziałku do piątku 10:00-17:00.

PŁATNOŚCI

  1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

  2. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

  3. Jeśli z wybranym przez Klienta sposobem płatności związany jest dodatkowy koszt, Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym Klienta do momentu złożenia zamówienia.

  4. W przypadku wysyłania towarów za granicę Polski zastrzegamy sobie prawo zażądania przedpłaty w wysokości ceny towaru oraz kosztu przesyłki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

  1. Klient dokonujący zakupu jako Konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów odesłania towaru do Sprzedawcy, o ile został o konieczności ich poniesienia właściwie poinformowany w toku procesu składania zamówienia. Ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawarte zostały w pkt 36 poniżej.

  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się z dniem, w którym Klient lub wskazana przez niego inna osoba, z wyłączeniem przewoźnika, weszła w jego posiadanie, a w sytuacji kiedy przedmiotem dostawy jest wiele Towarów, kiedy weszła w posiadanie ostatniego z nich, a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

  3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed upływem 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru, w formie między innymi formularza zwrotu, doręczonego Klientowi wraz z towarem, na adres:ALFA Edyta Linkiewicz, ul. Szafera 1/U6, 31-543 Kraków lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : zamowienia@sita.sklep.pl

Formularz zwrotu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  1. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w innej formie niż pisemna, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku, np. za pośrednictwem adresu e-mail (podanym przy składaniu zamówienia lub innym, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
  2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - formularza zwrotu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a także czytelnie podpisany protokół zwrotu towaru z oryginałem dowodu zakupu (jeśli zakup dokonano w oparciu o paragon fiskalny, a w przypadku zakupu potwierdzonego fakturą VAT Konsument, po odesłaniu towaru, otrzyma pocztą korektę faktury VAT do podpisu i zwrotu kopii tej korekty na adres ALFA F.H.U. Edyta Linkiewicz,ul. prof. Władysława Szafera 1/U6, 31-543 Kraków). 

   Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy ALFA Edyta Linkiewicz na adres: Autoryzowany Salon Sprzedaży SITA, ul. Szafera 1/U6, 31-543 Kraków
  3. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl.
  1. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedającego w sklepie internetowym dostępnym pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl.
  2. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi przesyłka kurierska – koszt 30 zł, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej przesyłka kurierska międzynarodowa po przedpłacie za towar i koszt przesyłki – koszt 140 zł.
  3. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towaru przez Konsumenta do sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl.
  4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią formularza zwrotu, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu powyżej.
  5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży zawartej na odległość w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Uwaga! Oferowane przez sklep internetowy dostępny pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl kursy językowe zapisane na nośnikach audio posiadają plomby ( z wyłączeniem lekcji nr 1 i 2 oraz płyty Inicjacyjnej – ogólnodostępne ), zerwanie których skutkuje brakiem prawa odstąpienia od umowy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

  1. Towary oferowane w sklepie internetowym dostępnym pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl są objęte gwarancją producenta. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe . Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej.
  2. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy.
  3. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego towaru. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące zakupionego towaru. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub nazwy firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego towaru, opisu i rodzaju wady, treści żądania Klienta, telefonu kontaktowego. Reklamację proszę kierować na dane teleadresowe: ALFA Edyta Linkiewiczul. Szafera 1/U6, 31-543 Kraków, telefon: +48 12 429-29-80, e-mail: zamowienia@sita.sklep.pl, poprzez formularz na stronie e-sklepu: https://www.sita.sklep.pl/kontakt

Klient może żądać w szczególności wymiany towaru na nowy. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. ALFA  Edyta Linkiewicz zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

  1. Każdy towar zakupiony w sklepie internetowym dostępnym pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl, zamówiony telefonicznie lub nabyty poprzez serwis aukcyjny Allegro i eBay jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Klient może złożyć reklamację na podstawie gwarancji kontaktując się bezpośrednio z serwisem producenta: SITA Sp. z o. o., Korpele Strefa 9, 12-100 Szczytno, tel: 89 624 97 17, e-mail: serwis@sita.pl
   lub w oparciu o odpowiedzialność ALFA Edyta Linkiewicz z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 24 miesięcy od daty otrzymania towaru.

  2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

  3. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego Konsumentem, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

   1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,

   2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

   3. Kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy,

   4. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział w momencie nabycia lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

  4. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać do firmy: ALFA Edyta Linkiewicz na adres: Autoryzowany Salon Sprzedaży SITA, ul. prof. Władysława Szafera 1/U6, 31-543 Kraków.

  5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

  6. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania lub usunięcia plomb umieszczonych na towarach przez Sprzedawcę.

  7. W przypadku, gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: ALFA Edyta Linkiewicz, z siedzibą w Krakowie przy ul. prof. Władysława Szafera 1/U6, 31-543 Kraków. Numer NIP: 5422586539, REGON: 121240578.
  2. Podanie przez Klienta danych osobowych w celu realizacji zamówienia – zawarcia umowy sprzedaży jest obligatoryjne, niepodanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia – zawarcia umowy powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. 

  3. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo  w naszej Polityce Prywatności.

PRAWA AUTORSKIE

  1. Treść umieszczona na stronie internetowej sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

  2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane zgodnie właściwością miejscową sądów powszechnych.

  5. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby ALFAEdyta Linkiewicz.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu sklepu sita.sklep.pl:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 Prawo odstąpienia od umowy

 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. ALFA Edyta Linkiewicz, ul. Szafera 1/U6, 31-543 Kraków, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towary, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam tj. ALFA Edyta Linkiewicz, ul. Szafera 1/U6, 31-543 Kraków niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ – FORMULARZ ZWROTU 

W oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów wskazanych poniżej.

DANE KLIENTA

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY..................................................................................................

ADRES:..................................................................................................................................................

TELEFON: ............................................................................................................................................

EMAIL:..................................................................................................................................................

 

INFORMACJE O PRODUKCIE DO ZWROTU

Opis produktów (nazwa i ilość):............................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NR ZAMÓWIENIA lub NR Paragonu/ Faktury:.................................................................................. 

CENA: ...................................................................................................................................................

DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY/ ODBIORU PRODUKTU:...........................................

 

DANE RACHUNKU BANKOWEGO:

Informacje o rachunku bankowym, na który ma zostać przelana wartość zwracanego produktu.

NR RACHUNKU: .......................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: …........................................................................................................................

ADRES:..................................................................................................................................................

UWAGI:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

__________________________________________________________________________

Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu oraz ewentualnych kosztów dostarczenia produktu (o ile takie wystąpiły) w postaci przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany powyżej.

Klient może wskazać w uwagach inną formę zwrotu kosztów produktu oraz ewentualnych kosztów dostarczenia produktu.

Zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na adres:

ALFA Edyta Linkiewicz, ul. Szafera 1/U6, 31-543 Kraków.

Dział Obsługi Klienta: e-mail: zamowienia@sita.sklep.pl, telefon: +48 12 429 29 80, tel. kom.: +48 602 222 804

Klient zobowiązany jest ponieść koszty wysyłki zwracanego towaru do sprzedawcy.

Zgodnie z art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Uwaga! Wszystkie oferowane przez sklep internetowy dostępny pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl kursy językowe zapisane na nośnikach audio posiadają plomby, zerwanie których skutkuje brakiem prawa odstąpienia od umowy

 

…..........…...........................................................................................................

Data i miejsce wystawienia oraz Podpis Kliena ( imię i nazwisko)

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl

Informacja o prawie i sposobie odstąpienia od umowy sprzedaży:

PRAWA KONSUMENTA

Zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Obowiązki przedsiębiorcy (ALFA Edyta Linkiewicz) w umowach zawieranych na odległość art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta:

1.Dane teleadresowe oraz kontaktowe (w tym do zgłoszenia ewentualnych reklamacji):

ALFA Edyta Linkiewicz, ul. Prof. Władysława Szafera 1/U6, 31-543 Kraków ( Numer NIP: 5422586539, REGON: 121240578, wpisy do CEIDG przedsiębiorców. 

Szybki kontakt z ALFA Edyta Linkiewicz ( także w sprawach reklamacji): telefon: +48 12 429-29-80, e-mail: pytanie@sita.sklep.pl, poprzez formularz na stronie e-sklepu: https://www.sita.sklep.pl/kontakt

2. Na stronie e-sklepu: www.sita.sklep.pl dostępna jest pełna oferta produktów wraz z ich szczegółowym opisem.

3. Łączna cena (wynagrodzenie) za zakupione przez Państwa produkty określona została na Paragonie lub Fakturze dołączonej do zamówienia.

4. Klient, będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl, portalu Allegro, eBay lub telefonicznie na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz na formularzu zwrotu towaru, jaki przekazywany jest wraz z towarem do Klienta.

5. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie np. formularza zwrotu, doręczonego Klientowi wraz z towarem, na adres:ALFA Edyta Linkiewicz, ul. Szafera 1/U6, 31-543 Kraków lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : pytanie@salonsita.pl

6. Formularz zwrotu dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl w zakładce „JAK KUPOWAĆ/Regulamin/Odstąpienie od umowy przez Klienta .Udostępniany jest w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podanym przy składaniu zamówienia lub innym, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

8. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedającego sklepie internetowym dostępnym pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl.

9. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towaru przez Klienta do sklepu internetowego dostępnego poda adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią formularza zwrotu, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do fizycznej siedziby sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl.

11. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi przesyłka kurierska – koszt 30 zł, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej przesyłka kurierska międzynarodowa po przedpłacie za towar i koszt przesyłki – koszt 140 zł.

12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towaru inny aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru wskazany w ust. 11 powyżej, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta.

13. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru.

14. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: ALFA Edyta Linkiewicz, ul. Szafera 1/U6, 31-543 Kraków

15. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16. Zgodnie z art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Uwaga! Oferowane przez sklep internetowy dostępny pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl kursy językowe zapisane na nośnikach audio posiadają plomby ( z wyłączeniem lekcji nr 1 i 2 oraz płyty Inicjacyjnej – ogólnodostępne ), zerwanie których skutkuje brakiem prawa odstąpienia od umowy.

17. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego towaru. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące zakupionego towaru. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub nazwy firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego towaru, opisu i rodzaju wady, treści żądania Klienta, telefonu kontaktowego. Reklamację proszę kierować na dane teleadresowe ALFA Edyta Linkiewicz podane w punkcie 1 niniejszej informacji. Klient może żądać w szczególności wymiany towaru na nowy. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. ALFA Edyta Linkiewicz zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

18. Każdy towar zakupiony w sklepie internetowym dostępnym pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl, zamówiony telefonicznie lub nabyty poprzez serwis aukcyjny Allegro i eBay jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Klient może złożyć reklamację na podstawie gwarancji kontaktując się bezpośrednio z serwisem producenta: SITA Sp. z o. o., Korpele Strefa 9, 12-100 Szczytno, tel: 89 624 97 17, e-mail: serwis@sita.pl
lub w oparciu o odpowiedzialność ALFA Edyta Linkiewicz z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 24 miesięcy od daty otrzymania towaru.

19. ALFA Edyta Linkiewicz ma obowiązek dostarczania towarów bez wad zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.O prawach konsumenta art. 12 pkt 13.

20. Pełną treść regulaminu sprzedaży w e-sklepie: sita.sklep.pl  znajdziecie Państwo pod adresem internetowym: https://www.sita.sklep.pl/regulamin

21. Wymagania techniczne potrzebne do współpracy oferowanych towarów marki SITA:

- słuchawki nauszne dowolnego typu o impedancji minimum 24Ω

- odtwarzacz płyt CD audio lub dowolne inne urządzenie umożliwiające odtwarzanie płyt CD z zapisem w formacie cyfrowym audio i posiadające wejście słuchawkowe typu mini jack

22. ALFA Edyta Linkiewicz zapewnia bezpieczeństwo transmisji przekazywanych danych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresami: sita.sklep.pl, sita.edu.pl poprzez stosowanie szyfrowanego przekazu danych opartego o protokół SSL.

 

Wróć na początek Drukuj


W koszyku:
Wartość: 0,00

Przejdź do koszyka

Promocja

Urządzenie SITA - słuchawki z MicroSD oraz 4 kursy - j. angielski + e-Kurs - Gratis

2402.00 zł

2799.00 zł

Salon SITA


Autoryzowany Salon Producenta

ul. Prof. Władysława Szafera 1/U6
31-543 Kraków

tel. +48 12 429 29 80
tel. +48 602 222 804

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt. 10:00 - 17:00

Autoryzowany Salon Producenta

Aleja Niepodległości 820
81-805 Sopot

tel. +48 58 551 29 66 

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt. 10:00 - 15:00

 

GaduGadu249461    Tryb SkypeMe™! salonsita

 Google+

Adres do korespondencji:
ALFA
ul. Prof. Władysława Szafera 1/U6
31-543 Kraków
tel. +48 12 429 29 80
 
Reklamacje i zwroty:
ALFA
ul. Prof. Władysława Szafera 1/U6
31-543 Kraków
tel. +48 12 429 29 80

Jak uczyć się metodą SITA?


Ważne!

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia najlepszej jakości usług, w celach statystycznych oraz analitycznych. Poprzez dalsze korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze/urządzeniu. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia plików cookies lub je zablokować w swojej przeglądarce. Więcej Polityka Prywatności.

Formularz cofnięcia zgód